در صورتی که کارت پایان خدمت دارید این فیلد را رها کنید
در صورتی که سالم هستید این فیلد را رها کنید
در صورتی که منزل شخصی دارید این فیلد را رها کنید و در صورتی که در منزل اجاره ای هستید مشخصات را به ترتیب وارد نمایید
به همراه کد استان
به ترتیب وارد شود
در صورتی مه مشغول ادامه تحصیل هستید ذکر کنید
در صورتی که هدف شغلی را انتخاب کرده اید این فیلد را تکمیل کنید
در صورتی که هدف شخصیت و موقعیت اجتماعی را انتخاب کرده اید این فیلد را تکمیل کنید
در صورتی که هدف درآمدی را انتخاب کرده اید این فیلد را تکمیل کنید
در صورتی که هدفی در راستای خدمت به جامعه را انتخاب کرده اید این فیلد را تکمیل کنید
در صورت وجود ذکر کنید

به ما بپیوندید!

خوش آمدید!